Organizační řád 2019/2020

I/ ŠKOLA A STUDIO

TALENT drama studio, z.s. (dále jen TALENT) je rozděleno do 2 sekcí: Škola Talentu a Studio Talentu. V rámci své školy organizuje a provádí kurzy autorské tvorby, divadla a herectví pro děti od čtyř let až po dospělé, nebo jednorázové workshopy zaměřené na autorskou tvorbu. Jsou prováděny v pravidelných termínech, a to jednou týdně v rozsahu 90 – 120 minut, v níž je zahrnuta i 5 až 15 minutová přestávka. V rámci Studia produkuje autorská představení a festivaly.

II/ ŠKOLA TALENTU

1/ Sekce a Rozvrh

Škola je rozdělěna do tří sekcí:

  • děti 4-15 let (Dětský talent)
  • mládež 15-18 let (Spektákl)
  • dospělí od 18-ti let (D-talent)

ROZVRH Dětský talent 

Název Den Čas Věk Lektor Cena
Rarach Pondělí 15:15-16:45 7-9 let Erika Merjavá 1050 Kč/měsíčně
Lotrandovci Pondělí 17:00-18:30 11-13 let Erika Merjavá 1050 Kč/měsíčně
No name Úterý 15:15-16:45 4-7 let Erika Merjavá, Marek Solmeš Srazil 1050 Kč/měsíčně
Rozmach Úterý 17:00-18:30 13-15 let Erika Merjavá 1050 Kč/měsíčně
Ohnivák Čtvrtek 15:15-16:45 9-11 let Erika Merjavá, Hana Sršňová 1050 Kč/měsíčně

 

ROZVRH Spektákl

Název Den Čas Věk Lektor Cena
Spektákl Čtvrtek 17:00-18:30 15-18 let Erika Merjavá, Jiří Ondra 1050 Kč/měsíčně

 

ROZVRH D-talent 

Název Den Čas Věk Lektor Cena
D-talent Středa 18:00-20:00 Od 18 let Erika Merjavá 1400 Kč/měsíčně

Místem provozování kurzů je Vršovické divadlo Mana, Moskevská 34/967, Praha 10.

Kurzy probíhají v období od 16. září 2019 do 19. června 2020.

Lekce se nekonají v období celorepublikových školních prázdnin (s výjimkou jarních prázdnin), a dále ve dnech státem uznaných státních svátků, nebo jiných dnů pracovního klidu. Tato skutečnost nemá vliv na výši úplaty stanovené dle následujícího odstavce. 

Prázdniny 2019/2020, kdy hodiny nejsou: Podzimní prázdniny (29.10.), Vánoční prázdniny (23.12.-3.1.), Velikonoční prázdniny (9.4.-13.4.)

II/ Školné

Účast na kurzu Dětský talent a Spektákl je možná za úplatu, a to ve výši 1.050,- Kč/měsíc. Úplata probíhá ve dvou splátkách, tj. za období září 2019-leden 2020 v celkové výši 4725,- Kč (splatnost 30.9.2019), za období únor-červen 2020 v celkové výši 5250,- Kč (splatnost 31.1.2020). Způsob platby proběhne od 1.5. 2020 kvůli zavedení EET pouze převodem na účet č. 2101067297/2010 TALENT drama studia vedený u Fio banky, a to nejpozději k uvedené dni splatnosti. 

Účast na kurzu D-talent je možná za úplatu, a to ve výši 1.400,- Kč/měsíc. Úplata probíhá ve dvou splátkách, tj. za období září 2019-leden 2020 v celkové výši 6300,- Kč (splatnost 30.9.2019), za období únor-červen 2020 v celkové výši 7000,- Kč (splatnost 31.1.2020). Způsob platby proběhne od 1.5. 2020 kvůli zavedení EET pouze převodem na účet č. 2101067297/2010 TALENT drama studia vedený u Fio banky, a to nejpozději k uvedené dni splatnosti. 

U plateb bankovním převodem je nutné uvádět do poznámky jméno dítěte/účastníka a jako Variabilní symbol datum narození. (Např. datum narození: 1.12.2001, VS: 01122001)

Po přihlášení na kurz nemá účastník/rodič právo na vrácení adekvátní finanční částky za absentovanou lekci.

V případě ukončení docházky ze strany účastníka (dítěte), nebo při rozvázání spolupráce z důvodu porušení Organizačního řádu ze strany účastníka (dítěte), nevzniká právní nárok na vrácení úplaty, ani její poměrné části, které spadá do období plateb. V případě porušení pravidel Organizačního řádu ze strany TALENTU vzniká účastníkovi (rodiči) právní nárok na vrácení poměrné  části úplaty, kterou účastník (rodič), za příslušné období TALENTU zaplatil.

III/ Zrušení nebo pověření lekce

TALENT může lekci kurzu po domluvě s druhou stranou přeložit na jiný termín, nebo zrušit a nabídnout adekvátní náhradu.

TALENT může pověřit vedením hodiny jiného způsobilého lektora.

 IV/ Komunikace

Komunikace  je prostřednictvím e-mailu. Pouze v nutném případě jsou informace rozesílány formou SMS zprávy. Pokud účastník (rodič) na zprávu neodpoví, TALENT vychází z předpokladu, že účastník (rodič) je se zprávou srozuměn.

V/ Docházka a absence

Práce je kontinuální na celou sezónu. Když se účastník (dítě) rozhodne kurz navštěvovat, TALENT předpokládá, že jde o vážný zájem účastníka úspěšně ukončit studium účastí na závěrečném představení, které se koná (víkend začátkem června – bude doplněno).

Účastník (rodič) je povinen omluvit absenci (absenci dítěte) před hodinou na mobil: 604 185 631, nebo mailem na info@talentdrama.cz. Mailem jen v případě, že se absence omlouvá min. 5 hod před začátkem vyučování.

Docházka je stanovena na:

  • 50 % (No name)
  • 60% (Rarach, Ohnivák)
  • 80% (Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, D-talent)

V případě nesplnění této docházky může TALENT vyloučit účastníka (dítě) ze závěrečného představení.

 VI/ Závěrečné představení

Završením kurzu je závěrečné představení, které ale není povinnou součástí obsahu kurzu a nemá vliv na výši úplaty za kurz.

Pokud se účastník (rodič) rozhodne, že se účastník/dítě nezúčastní závěrečného představení, informuje mailem nebo SMS TALENT do konce prosince 2019.

Termín závěrečného představení sdělí TALENT účastníkovi (rodiči) e-mailem s dostatečným předstihem. Tyto termíny jsou závazné.

Účast na mimořádných zkouškách či generálkách, které se konají mimo běžný termín výuky (jsou oznámeny vždy s dostatečným předstihem a po domluvě), jsou pro nácvik představení nezbytné. Nezbytná je i účast na posledních čtyřech zkouškách v rámci výuky před závěrečným představením.

VII/ Umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu, televize

Vytvoří-li dítě/účastník za přispění TALENTU nebo díky zprostředkování TALENTEM umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu a televize, náleží TALENTU odměna ve výši 10% (deset procent) z celkové odměny dítěte za poskytnutí práva umělecký výkon užít.

VIII/ Podmínky při ztrátě či krádeži

TALENT drama studio ani Vršovické divadlo Mana neodpovídají za věci odcizené v prostorech Vršovického divadla Mana a Husova sboru.

IX/ Odpovědnost za škodu

Účastník (dítě, doprovod dítěte) je povinen řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení Vršovického divadla Mana, kde probíhá výuka. Za škodu způsobenou účastníkem, dítětem, nebo jeho doprovodem, zodpovídá účastník, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.

 

II/ STUDIO TALENTU

Talent produkuje Vršovický festival talentů, kde se prezentují absolventská představení jednotlivých skupin, s kterými pracuje, autorskou sezónní přehlídku (Autorský podzim, Autorský advent), případně jiná profesionální představení.

Datum aktualizace 4.10.2019