Naše pilíře

HRA

Hra patří k základním pilířům naší práce. Jde o jednu z nejhlubších potřeb a tužeb každého člověka. Být, existovat, hrát si jen tak, bez ohledu na cíl a výsledek. Hra v sobě nese nehotovost, zvědavost, improvizaci a údiv. Radost a plnost v procesu. Znovunavrací člověka do původní dětské otevřenosti, radosti, hravé spontaneity a tvořivosti.

RADOST

Důležitá je pro nás radost z tvorby a tvůrčího procesu, poznání, objevování, spolupráce a dobré party. Radost být, existovat, hrát si a tvořit.

SVOBODA

Přejeme si, aby se člověk u nás cítil plně svobodný, ve svém myšlení, jednání, sebevyjádření, projevu. Aby měl svobodu být kým je a cítil se takto respektovaný a plně přijímaný. Svobodně se člověk může cítit pokud pociťuje plné přijetí. Proto je u nás důležité propojení vzájemného respektu, svobody a přijetí.

TVOŘIVOST

Autorsky tvoříme představení a to chce odvahu. Vstupovat do neznámých „vod“, hledat a nacházet nové možnosti, zkoušet nemožné, hrát si s protiklady, experimentovat, nebát se chyb a selhání, výsledků. Člověk se učí v tvůrčím procesu bořit i stavět, opouštět i nacházet nové věci. Tvůrčí proces v sobě nese proces i cíl. Cílem je autorské představení. Proces je v našem pojetí pedagogiky důležitější než cíl. Proces nás učí. Výsledek nám dává zrcadlo našeho procesu, z kterého se můžeme učit dál.

SPOLUPRÁCE

Nechceme soutěžit mezi sebou, ale spolupracovat a vzájemně si přát. Být schopni upozadit své individuální představy pro dobro celku. Vytvářet s radostí a plností společná díla. Jednotlivec tvoří tým a tým formuje jednotlivce. Proto každý jednotlivec má jedinečné a nezastupitelné místo ve skupině. Člověka práce v týmu učí také odpovědnosti za celek, tým a jeho práci.

VZDĚLÁVÁNÍ

Děti a mladí lidé jsou nastupující generaci, která bude formovat naši společnost, svět, ve kterém budeme žít. Dramatiku a divadlo proto bereme jako prostředek vzdělávání. Chceme být spíše školou než divadlem, pedagogikou než prezentací, laboratoří, prostorem pro zkoušení a experiment. Prioritní je pro nás pedagogický přístup k tvorbě a divadlu. Vnímáme, že děti a mladí lidé se mají spíše učit, hledat, objevovat, než předvádět dokonalost forem. Jako podstatné vnímáme učit je dialogu, kritickému myšlení, vyjadřování svých myšlenek i postojů, seznamovat je s texty velkých filozofů, myslitelů a intelektuálů a tyto myšlenky brát jako podněty k diskuzi, dialogu, případně dalšímu autorskému zpracování.