Organizační řád 2020/2021

Červeným písmem jsou vyznačené změny od posledního platného Organizačního řádu 2019/2020 

ŠKOLA Talent drama studia (dále TDS)

Škola TDS je dramatickou školou zaměřenou na studium psychosomatických disciplín a autorského divadla vycházející z dramaticko-pedagogického přístupu prof. Ivana Vyskočila a jeho Dialogického jednání s vnitřním partnerem. V rámci školy organizuje Talent drama studio  kurzy  autorské tvorby, divadla a herectví pro děti od čtyř let až po dospělé, nebo jednorázové workshopy. Pravidelné kurzy jsou prováděny jednou týdně v rozsahu 90 – 120 minut, v níž je zahrnuta i 5 až 15 minutová přestávka. 

1/ Rozvrh

Škola TDS je rozdělena do tří hlavních skupin:

  • děti 4-15 let (Dětský talent: skupiny No name, Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach)
  • mládež 15-18 let (Spektákl)
  • dospělí od 18-ti let (D-talent)

ROZVRH Dětský talent

Název Den Čas Věk Lektor Cena
Rarach Pondělí 15:15-16:45 7-9 let Erika Merjavá viz Školné
Lotrandovci Pondělí 17:00-18:30 11-13 let Erika Merjavá viz Školné
No name Úterý 15:15-16:45 4-7 let Erika Merjavá viz Školné
Rozmach Úterý 17:00-18:30 13-15 let Erika Merjavá viz Školné
Ohnivák Čtvrtek 15:15-16:45 9-11 let Erika Merjavá, asistent: Lada Marková viz Školné

ROZVRH Spektákl

Název Den Čas Věk Lektor Cena
Spektákl Čtvrtek 17:00-18:30 15-18 let Erika Merjavá, Jiří Ondra viz Školné

 ROZVRH D-talent 

Název Den Čas Věk Lektor Cena
D-talent Středa 18:00-20:00 Od 18 let Erika Merjavá viz Školné

Místem provozování kurzů je Vršovické divadlo Mana, Moskevská 34/967, Praha 10.

Kurzy probíhají v období od 14. září 2020 do 17. června 2021.

Lekce se nekonají v období celorepublikových školních prázdnin (s výjimkou jarních prázdnin), a dále ve dnech státem uznaných státních svátků, nebo jiných dnů pracovního klidu. Tato skutečnost nemá vliv na výši úplaty stanovené dle následujícího odstavce. 

Prázdniny 2020/2021, kdy hodiny nejsou: Podzimní prázdniny (29.10.), Vánoční prázdniny (23.12.-3.1.), Velikonoční prázdniny (1.4.-5.4.)

2/ Školné

Účast na kurzu Dětský talent a Spektákl je možná za úplatu, a to ve výši 9975,- Kč/školní rok (sezónu). Úplata probíhá ve dvou splátkách, tj. za období září 2020-leden 2021 v celkové výši 4725,- Kč (splatnost 15.9.2020), za období únor-červen 2021 v celkové výši 5250,- Kč (splatnost 30.12.2020). Způsob platby proběhne od 1.5. 2020 kvůli zavedení EET pouze převodem na účet č. 2101067297/2010 TALENT drama studia vedený u Fio banky, a to nejpozději k uvedené dni splatnosti. 

Účast na kurzu D-talent je možná za úplatu, a to ve výši 13.300,- Kč/školní rok (sezónu). Úplata probíhá ve dvou splátkách, tj. za období září 2020-leden 2021 v celkové výši 6300,- Kč (splatnost 15.9.2020), za období únor-červen 2021 v celkové výši 7000,- Kč (splatnost 30.12.2020). Způsob platby proběhne od 1.5. 2020 kvůli zavedení EET pouze převodem na účet č. 2101067297/2010 TALENT drama studia vedený u Fio banky, a to nejpozději k uvedené dni splatnosti. 

První hodina je zkušební. Když se zájemce rozhodne nepokračovat, lekce se neplatí. Když se zájemce rozhodne pokračovat, zaplatí školné. Pokud potřebuje delší čas na rozhodnutí (max další 2 lekce), zaplatí zvlášť lekce včetně 1. hodiny (350,- Kč/lekci u D-talentu, u ostatních skupin 250,- Kč/lekci). Do té doby než se definitivně rozhodne pokračovat a zaplatí školné, nemá zájemce právo na slevy na workshopy, kurzy a akce Talent drama studia.

On-line výuka je plnohodnotnou alternativou k osobní výuce. Kdykoliv v průběhu školního roku 2020/2021 může dojít k přesunu osobních lekcích na on-line lekce, a to oznámením nejpozději 2 hod před konáním lekce. Přesun na on-line lekce není finančně zvýhodněn, tudíž účastník nepožaduje finanční náhradu za přesun na on-line lekce.

U plateb bankovním převodem je nutné uvádět do poznámky jméno dítěte/účastníka a jako Variabilní symbol datum narození. (Např. datum narození: 1.12.2001, VS: 01122001)

Po přihlášení na kurz nemá účastník/rodič právo na vrácení adekvátní finanční částky za absentovanou lekci.

V případě ukončení docházky ze strany účastníka (dítěte), nebo při rozvázání spolupráce z důvodu porušení Organizačního řádu ze strany účastníka (dítěte), nevzniká právní nárok na vrácení úplaty, ani její poměrné části, které spadá do období plateb. V případě porušení pravidel Organizačního řádu ze strany TALENTU vzniká účastníkovi (rodiči) právní nárok na vrácení poměrné  části úplaty, kterou účastník (rodič), za příslušné období TALENTU zaplatil.

3/ Zrušení nebo pověření lekce

TALENT drama studio může lekci přeložit na jiný termín, přesunout na on-line lekce nebo zrušit a nabídnout adekvátní náhradu.

TALENT může pověřit vedením hodiny jiného způsobilého lektora.

 4/ Komunikace

Komunikace  je prostřednictvím webu KOMUNITA  (heslo je dodáno e-mailem) nebo e-mailem. Pouze v nutném případě jsou informace rozesílány formou SMS zprávy. Pokud účastník (rodič) na zprávu neodpoví, TALENT vychází z předpokladu, že účastník (rodič) je se zprávou srozuměn.

5/ Docházka a absence

Práce je kontinuální na celou sezónu. Když se účastník (dítě) rozhodne kurz navštěvovat, TALENT předpokládá, že jde o vážný zájem účastníka úspěšně ukončit studium. Dobrovolná je účast na závěrečných absolventských autorských výstupech. Účastník oznámí svojí účast včas dle požadavků TDS. 

Účastník (rodič) je povinen omluvit absenci (absenci dítěte) před hodinou na mobil: 604 185 631, nebo mailem na info@talentdrama.cz. Mailem jen v případě, že se absence omlouvá min. 5 hod před začátkem vyučování.

Docházka je stanovena na:

  • 50 % (No name)
  • 60% (Rarach, Ohnivák)
  • 80% (Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, D-talent)

V případě nesplnění této docházky může TALENT vyloučit účastníka (dítě) ze závěrečného představení.

 6/ Závěrečné autorské výstupy, představení a certifikáty

Završením kurzu je možnost vytvořit a prezentovat před veřejností vlastní absolventský autorský výstup nebo představení. Závěrečný autorský výstup je dobrovolný, ale je podmínkou pro získání certifikátu TDS. Více k certifikátům

Závěrečný autorský výstup není povinnou součástí obsahu kurzu a nemá vliv na výši úplaty za kurz.

Termín prezentace závěrečných autorských výstupů nebo představení sdělí TALENT účastníkovi (rodiči) e-mailem s dostatečným předstihem. Tyto termíny jsou závazné.

Účast na mimořádných zkouškách či generálkách, které se konají mimo běžný termín výuky (jsou oznámeny vždy s dostatečným předstihem a po domluvě), jsou pro nácvik pro závěrečnou prezentaci nezbytné. Nezbytná je i účast na posledních čtyřech zkouškách v rámci výuky před závěrečným představením.

7/ Umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu, televize

Vytvoří-li dítě/účastník za přispění TALENTU nebo díky zprostředkování TALENTEM umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu a televize, náleží TALENTU odměna ve výši 10% (deset procent) z celkové odměny dítěte za poskytnutí práva umělecký výkon užít.

8/ Podmínky při ztrátě či krádeži

TALENT drama studio ani Vršovické divadlo Mana neodpovídají za věci odcizené v prostorech Vršovického divadla Mana a Husova sboru.

9/ Odpovědnost za škodu

Účastník (dítě, doprovod dítěte) je povinen řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení Vršovického divadla Mana, kde probíhá výuka. Za škodu způsobenou účastníkem, dítětem, nebo jeho doprovodem, zodpovídá účastník, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.

10/ Aktuální situace  COVID-19

TDS bude vzhledem k aktuální situaci COVID-19 dodržovat nařízení i doporučení vlády a MŠMT. Rodič (zákonný zástupce) účastníka/účastník kurzu je srozuměný s tím, že za úklid a dezinfekci prostorů, kde probíhá výuka, je odpovědná Náboženská obec církve československé husitské Praha Vršovice.

 

 aktualizace 11.6.2020